علی براتی 

استادیار

مهندسی صنایع

شماره تماس: -

اتاق: -

پست الکترونیکی:  

 


 

سهیل طالبیان 

استادیار

مهندسی صنایع

شماره تماس: -

اتاق: -

پست الکترونیکی:  


 

محمد محمدنژاد 

استادیار

مهندسی صنایع

شماره تماس: -

اتاق: -

پست الکترونیکی: