اخبار و انتصابات

برنامه کلاسی صبح وبعدازظهر ترم اول 1400
برنامه کلاسی صبح وبعدازظهر ترم اول 1400
برنامه کلاسی صبح وبعدازظهر ترم اول 1400
احیای رشته های دانشکده
احیای رشته های دانشکده
راه‌اندازی 2 رشته تحصیلی در دانشکده اسلام‌آبادغرب
خیر مقدم کارکنان دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب از جناب آقای دکتر فریبرز پیرو ریاست جدید دانشکده
خیر مقدم کارکنان دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب از جناب آقای دکتر فریبرز پیرو ریاست جدید دانشکده
خیر مقدم کارکنان دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب از جناب آقای دکتر فریبرز پیرو ریاست جدید دانشکده

دستاوردها

-2رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی