اخبار و انتصابات

دیدار صمیمانه دکتر بخشی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه رازی صورت گرفت؛ بررسی وضعیت احداث دانشکده اقماری فنی‌مهندسی اسلام‌آبادغرب
دیدار صمیمانه دکتر بخشی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه رازی صورت گرفت؛ بررسی وضعیت احداث دانشکده اقماری فنی‌مهندسی اسلام‌آبادغرب
در دیدار صمیمانه دکتر بخشی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه رازی صورت گرفت؛ بررسی وضعیت احداث دانشکده اقماری فنی‌مهندسی اسلام‌آبادغرب دکتر اعلمی‌آل‌آقا: زمین مناسب فراهم شود مشکلی برای ساخت دانشکده استاندارد در اسلام‌آبادغرب نداریم دکتر...
چارت درسی رشته مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی اسلام ابادغرب
چارت درسی رشته مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی اسلام ابادغرب
چارت درسی رشته مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی اسلام ابادغرب
چارت درسی رشته مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی اسلام ابادغرب
چارت درسی رشته مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی اسلام ابادغرب
چارت درسی رشته مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی اسلام ابادغرب

دستاوردها

-2رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی