طرح درس اساتید

 

ردیف طرح درس اساتید
1  اصول حسابداری و هزینه یابی
2  استاتیک
3  آمار و احتمالات مهندسی
4  برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
5  برنامه سازی پیشرفته
6  برنامه نویسی کامپیوتر
7  پیاده سازی پایگاه
8  فیزیک 1
9  مبانی علم اقتصاد 1 و2
10  مقاومت مصالح 2