کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی
کسب مقام اولی وسومی در مسابقات ورزشی دانشگاههای منطقه5 کشور در رشته دوومیدانی در ماده 800متر و1500 متر توسط دانشجو ارزنده دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب در تیم اعزامی دانشگاه رازی را به تمامی دانشجویان این دانشکده تبریک میگوییم

کسب مقام ورزشی توسط دانشجو پوریا احمدی

کسب مقام اولی وسومی در مسابقات ورزشی دانشگاههای منطقه5 کشور در رشته دوومیدانی در ماده 800متر و1500 متر توسط دانشجو ارزنده دانشکده فنی مهندسی...

Tue, 03 Dec 2019 07:44

News

Election of Welfare Board of Students at Islamic Engineering School of Islamic Azad University
Election of Welfare Board of Students at Islamic Engineering School of Islamic Azad University
اانتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب، روز دوشنبه، 20/10/2017 از ساعت 9 صبح، با حضور مقامات و همچنین حضور پرشور از دانشجویان، از ساعت 15 آغاز شده است. ...
Visiting the head of Razi University from Islamic Engineering School of Engineering, West
Visiting the head of Razi University from Islamic Engineering School of Engineering, West
According to the Public Relations Department of the Faculty, Mr. Dr. A'lami, the President of the University, visited the university on Thursday, April 11, 2011, from space, facilities and accommodation, as well as land dedicated to the...

Notifications