اخبار و انتصابات

Election of Welfare Board of Students at Islamic Engineering School of Islamic Azad University
Election of Welfare Board of Students at Islamic Engineering School of Islamic Azad University
اانتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی اسلام آبادغرب، روز دوشنبه، 20/10/2017 از ساعت 9 صبح، با حضور مقامات و همچنین حضور پرشور از دانشجویان، از ساعت 15 آغاز شده است. ...
Visiting the head of Razi University from Islamic Engineering School of Engineering, West
Visiting the head of Razi University from Islamic Engineering School of Engineering, West
According to the Public Relations Department of the Faculty, Mr. Dr. A'lami, the President of the University, visited the university on Thursday, April 11, 2011, from space, facilities and accommodation, as well as land dedicated to the...

دستاوردها

-2رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی