لیست گروه ها

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

تاریخچه گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر سال 1391 در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش نرم افزار)  را ارائه می دهد. تعداد   67  نفر دانشجو مشغول به تحصیل دارد.امکانات این گروه شامل سایت اختصاصی گروه کامپیوتر و آزمایشگاه شبکه می باشد.

 

اساتید مدعو:

1_روژیا نیکبزم دانشجوی دکترا کامپیوتر-

2_بابک عزیزی دانشجوی دکترا رشته کامپیوتر

3_-سجاد احمدیان دانشجوی دکترا

 

معرفی آزمایشگاه :

آز شبکه در سایت دانشکده برگزار می شود و دارای تمامی برنامه ها و امکانات مورد نیاز است و از فضای تقریبا مناسبی برخوردار است.و از دروس مرتبط با این آزمایشگاه شبکه های کامپیوتر می باشد.

سرفصل دروس

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس  دوره کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر

*** برنامه پیشنهادی نیمسال اول رشته مهندسی کامپیوتر***

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

1

ریاضی عمومی1

3

پایه

3813003

 

 

2

فیزیک عمومی1

3

پایه

3815004

همزمان با ریاضی عمومی1

 

3

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

3

اصلی

1422072

 

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

4

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

1

اصلی

1422377

 

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

5

کارگاه عمومی کامپیوتر

1

پایه

1422194

 

 

6

زبان انگلیسی

3

عمومی

3819007

 

 

7

زبان فارسی

3

عمومی

3816008

 

 

8

تربیت بدنی 1

1

عمومی

2210001

 

 

 

جمع کل واحد:  18  واحد

 

 

 

 

***برنامه پیشنهادی نیمسال دوم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

1

ریاضی عمومی2

3

پایه

3813004

ریاضی عمومی1

 

2

فیزیک عمومی 2

3

پایه

3815005

فیزیک عمومی1

 

3

معادلات دیفرانسیل

3

پایه

3813009

ریاضی عمومی1

 

4

ریاضیات گسسته

3

اصلی

1422200

ریاضی عمومی 1-مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 

5

برنامه نویسی پیشرفته

3

اصلی

1422074

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

کارگاه برنامه نویسی پیشرفته

6

مدارهای منطقی

3

اصلی

1422027

 

ریاضیات گسسته-آز مدارهای منطقی

7

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

عمومی

3818004

 

 

 

جمع کل واحد:  20  واحد

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال سوم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

1

ساختمان داده ها و الگوریتم ها(ساختمان های داده)

3

اصلی

1422023

ریاضیات گسسته-برنامه نویسی پیشرفته

 

2

آمار و احتمالات مهندسی

3

پایه

3820038

ریاضی عمومی 2

 

3

زبان تخصصی

2

اصلی

1422024

زبان انگلیسی

 

4

جبر خطی کاربردی

3

اصلی

 

ریاضی عمومی 2

 

5

کارگاه برنامه نویسی پیشرفته

1

اصلی

1422378

برنامه نویسی پیشرفته

 

6

آز فیزیک2

1

پایه

3815012

فیزیک عمومی2

 

7

معماری کامپیوتر

3

اصلی

1422030

مدارهای منطقی

آزمعماری کامپیوتر

8

اندیشه اسلامی1

2

عمومی

3818001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحد:  18 واحد

 

 

                            

*** برنامه پیشنهادی نیمسال چهارم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

1

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

3

اصلی

1422380

فیزیک عمومی 2

معادلات دیفرانسیل-آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

2

طراحی الگوریتم ها

3

تخصصی

1422382

ساختمان داده ها و الگوریتم ها-ریاضیات گسسته

 

3

نظریه زبان ها و ماشین ها

3

اصلی

1422033

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

 

4

شبکه های کامپیوتری

3

اصلی

1422039

آمار و احتمال مهندسی-معماری کامپیوتر

سیستم های عامل-آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

5

آزشبکه های کامپیوتری

1

اصلی

1422192

 

شبکه های کامپیوتری

6

آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

1

اصلی

1422379

 

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

7

تربیت بدنی2

1

عمومی

2210002

 

 

8

دانش خانواده وجمعیت

2

عمومی

3818007

 

 

 

جمع کل واحد:      17    واحد

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال پنجم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

1

سیگنال ها و سیستم ها

3

تخصصی

1422387

معادلات دیفرانسیل

 

2

برنامه نویسی وب

3

تخصصی

1422397

شبکه های کامپیوتری

 

3

اصول طراحی کامپایلر

3

تخصصی

1422045

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

 

4

سیستم های عامل

3

اصلی

1422032

معماری کامپیوتر

آز سیستم های عامل

5

روش پژوهش و ارائه

2

اصلی

1422195

زبان تخصصی-نیمسال پنجم و بالاتر

 

7

تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومی

3818003

 

 

 

جمع کل واحد:    16  واحد

 

 

 

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال ششم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

زبان های برنامه نویسی

3

تخصصی

1422383

نظریه زبان ها و ماشین ها

 

2

مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

3

تخصصی

1422392

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

جبر خطی

3

آز سیستم های عامل

1

اصلی

1422049

 

سیستم های عامل

4

آز مدارهای منطقی

1

اصلی

1422028

 

مدارهای منطقی

5

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

3

اختیاری

2801047

 

 

6

آز معماری کامپیوتر

1

اصلی

1422031

 

معماری کامپیوتر

7

پروژه

3

اصلی

1422051

روش پژوهش و ارائه

 

8

اندیشه اسلامی2

2

عمومی

3818002

 

 

 

جمع کل واحد:    17  واحد

 

 

 

 

*** برنامه پیشنهادی نیمسال هفتم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز

همنیاز

1

ریز پردازنده و زبان اسمبلی

3

اصلی

1422081

معماری کامپیوتر

آز ریز پردازنده و زبان اسمبلی

2

مهندسی نرم افزار1

3

اصلی

1422046

برنامه نویسی پیشرفته

 

3

آز ریز پردازنده و زبان اسمبلی

1

اصلی

1422036

 

ریز پردازنده و زبان اسمبلی

4

شبیه سازی(کامپیوتری)

3

اختیاری

1422091

سیستم های عامل- آمار و احتمال

 

5

انتقال داده ها

3

تخصصی

1422111

شبکه های کامپیوتری-سیگنال ها و سیستم ها

 

6

مباحث ویژه1

3

اختیاری

1422197

 

 

7

انقلاب اسلامی وریشه های آن

2

عمومی

3818005

 

 

*** تابستان نیمسال هفتم :     کارآموزی 1 واحد    درس: اصلی      کد درس:1422204       240 ساعت باید منظور گردد.

جمع کل واحد:  18 واحد +

       19= 1 واحد کارآموزی تابستان

 

 

 

 

***برنامه پیشنهادی نیمسال هشتم رشته مهندسی کامپیوتر ***

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

پیشنیاز-همنیاز

توضیحات

1

بازیابی اطلاعات

3

تخصصی

1422386

ساختمان داده ها و الگوریتم-آمار و احتمال مهندسی

 

2

اقتصاد مهندسی

3

اختیاری

2801026

 

 

3

اصول طراحی پایگاه داده ها

3

تخصصی

1422047

ساختمان داده ها و الگوریتم

 

4

نظریه گراف

3

اختیاری

1422115

 

 

5

مبانی امنیت اطلاعات

3

تخصصی

1422398

شبکه های کامپیوتری

 

6

اخلاق وتربیت اسلامی

2

عمومی

3818006

 

 

 

جمع کل واحد:   17    واحد

 

 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: گرایش نرم افزار