تقویم آموزشی

انتخاب واحد نیمسال اول به صورت اینترنتی:  

- ورودی‌های 93 و ماقبل :96/6/25

- ورودی‌های 94 :  96/6/26

- ورودی‌های 95 :  96/6/27

- آخرین مهلت انتخاب واحد با تأخیر:  96/6/28 لغایت 96/6/29

- آغاز کلاس‌ها  :96/7/1

- حذف و اضافه دانشجویان (ترمیم)  :   96/7/8 لغایت 96/7/10

- پایان کلاس‌ها : 96/10/20

- شروع امتحانات :  96/10/23
- پایان امتحانات :  96/11/8