گروه صنایع-اسلام آباد

گروه صنایع-اسلام آباد


تاریخچه گروه

گروه مهندسی صنایع سال 1390 دردانشکده فنی اسلام آباد تاسیس شد و در حال حاضر دوره  کارشناسی (گرایش صنایع) را ارائه می دهد این گروه در حال حاضر 50 دانشجو در مقطع کارشناسی دارد.

مدیر گروه
نام و نام خانوادگی:
تلفن:
ایمیل:
مقاطع تحصیلی
کارشناسی:گرایش صنایع
اعضای هیات علمی مرتبط با دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
ایمیل :
Emails: =@, =DOT
رمضانعلی ابوزاده
استادیار
r.abozadehraziacir
فرزاد دبیریان
استادیار
raziacir
raziacir
raziacir
raziacir