نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دروس ارائه شده ترم اول 99

لیست دروس ارائه شده ترم اول 99


لیست دروس مهندسی عمران

عنوان درس

گروه درس

کد درس

تعداد واحد

استاد درس

برنامه هفتگی

تاریخ  امتحان

ماشین آلات ساختمانی در راهسازی

61

1414041

2

سمیرا اخگر

دوشنبه  5/10-5/8

 

روز دوم

11-5/8

سازه های فولادی1

61

1414086

3

سمیرا اخگر

دوشنبه     5/3-5/1

گردشی  ف  5/5-5/3

روز چهارم

11-5/8

اصول مهندسی ترافیک

61

1414073

2

نازنین امیری

سه شنبه 5/12-5/10

روز ششم

11-5/8

پروژه سازه های بتن ارمه

61

1414046

1

نازنین امیری

سه شنبه 5/3-5/1

روز هفتم

11-5/8

روش های اجرای ساختمان

61

1414114

5/

یزدان شمس ملکی

چهار شنبه 5/12-5/10

روز هشتم

11-5/8

روش های اجرای ساختمان

61

1414135

5/1

یزدان شمس ملکی

چهار شنبه 5/5-5/3

روز سوم

5/3-5/1

تحقیقات محلی

61

1414243

2

یزدان شمس ملکی

چهارشنبه  5/10-5/8

روز دهم

11-5/8

آز تکنولوژی بتن

61

1414040

1

سمیرا اخگر

سه شنبه  5/10-5/8

روز سوم

11-5/8

پروژه  مهندسی آب و فاضلاب

61

1414995

1

نازنین امیری

یکشنبه 5/3-5/1

روز دوم

5/3-5/1

پروژه سازه های فولادی

61

1414962

1

سمیرا اخگر

چهار شنبه5/5-5/3

روز هفتم

5/3-5/1

پروژه راهسازی

61

1414962

1

نازنین امیری

سه شنبه 5/5-5/3

روز پنجم

5/5-5/3

اخلاق اسلامی

61

3818006

2

علی محمد آزادی

شنبه    5/5-5/3

روز اول

5/10-5/8

دانش خانواده و جمعیت

61

3818007

2

محمد امیری

چهار شنبه 5/3-5/1

روز اول

5/3-5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست دروس مهندسی صنایع

عنوان درس

گروه درس

کد درس

تعداد واحد

استاد درس

برنامه هفتگی

تاریخ امتحان

برنامه ریزی حمل و نقل

01

2801051

3

محمد محمد نژاد

شنبه 5/10-5/8

گردشی ز 5/3-5/1

روز دوم

11-5/8

اصول بازار یابی

01

2801035

2

محمد محمد نژاد

شنبه 5/12-5/10

روز چهارم

11-5/8

برنامه ریزی تولید

01

2801031

3

حامد اقبالی

یکشنبه 5/10-5/8

گردشی ز 5/3-5/1

روزششم

11-5/8

اصول شبیه سازی

01

2801032

3

حامد اقبالی

یکشنبه 5/12-5/10

گ ف 5/3-5/1

روز هشتم

11-5/8

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

01

2801047

3

محمد محمد نژاد

دوشنبه 5/10-5/8

گ ف 5/3-5/1

روز دهم

11-5/8

اصول حسابداری و هزینه یابی

01

2801012

3

اکرم فتحعلی

سه شنبه 5/5-5/3

گ ف 5/3-5/1

روز دوازدهم

11-5/8

کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی

01

2801054

1

 

دوشنبه 15301730

روز سوم

30/10-30/8

اخلاق اسلامی

61

3818006

2

علی محمد آزادی

شنبه    5/5-5/3

روز اول

5/10-5/8

دانش خانواده و جمعیت

61

3818007

2

محمد امیری

چهار شنبه 5/3-5/1

روز اول

5/3-5/1

 

 

 

 

 

 

لیست دروس مهندسی کامپیوتر

عنوان درس

گروه درس

کد درس

تعداد واحد

استاد درس

برنامه هفتگی

تاریخ  امتحان

شبکه های کامپیوتری

61

1422039

3

بابک عزیزی

یکشنبه 5/10-5/8

گردشی ز 5/3-5/1

روز دوم

11-5/8

اصول طراحی کامپایلرها

61

1422045

3

بابک عزیزی

سه شنبه 5/12-5/10

سه شنبه گردشی ف 5/3-5/1

روز چهارم

11-5/8

آز سیستم های عامل

61

1422049

1

بابک عزیزی

یکشنبه 5/5-5/3

روزپنجم

11-5/8

اصول طراحی پایگاه داده

61

1422047

 

بابک عزیزی

یکشنبه 5/12-5/10

گردشی ف 5/3-5/1

روز هشتم

11-5/8

مهندسی نرم افزار2

61

1422048

3

بابک عزیزی

سه شنبه 5/10-5/8

گردشی ز 5/3-5/1

روز ششم

11-5/8

اخلاق اسلامی

61

3818006

2

علی محمد آزادی

شنبه    5/5-5/3

روز اول

5/10-5/8

دانش خانواده و جمعیت

61

3818007

2

محمد امیری

چهار شنبه 5/3-5/1

روز اول

5/3-5/1