سرفصل های سازمان سنجش-دانشکده فنی اسلام اباد

سرفصل های سازمان سنجش-دانشکده فنی اسلام اباد
سرفصل های آموزش عالی 


مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد صنایع دریافت تمام فایل(579 KB)
دکتری صنایع دریافت تمام فایل(214 KB)
مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار دریافت تمام فایل(874 KB)
کاردانی مهندسی نرم افزار دریافت تمام فایل(4878 KB)
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دریافت تمام فایل(527 KB)
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دریافت تمام فایل(419 KB)
کارشناسی ارشد معماری سیستمهای کامپیوتری دریافت تمام فایل(401 KB)
کارشناسی ارشد معماری سیستمهای کامپیوتری دریافت تمام فایل(464 KB)
کارشناسی ارشد هوش و مصنوعی دریافت تمام فایل(618 KB)
کارشناسی ارشد هوش و مصنوعی دریافت تمام فایل(578 KB)
کارشناسی ارشد الگوریتم ها و محاسبات دریافت تمام فایل(349 KB)
دکتری مهندسی کامپیوتر دریافت تمام فایل(630 KB)
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
کارشناسی سخت افزار کامپیوتر دریافت تمام فایل(1598 KB)
کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر دریافت تمام فایل(497 KB)
کاردانی سخت افزار کامپیوتر دریافت تمام فایل(610 KB)
مهندسی عمران
کارشناسی عمران دریافت تمام فایل(1687 KB)
کارشناسی ناپیوسته عمران دریافت تمام فایل(889 KB)
کاردانی عمران دریافت تمام فایل(728 KB)
کارشناسی ارشد عمران دریافت تمام فایل(346 KB)
کارشناسی ارشد عمران دریافت تمام فایل(877 KB)
کارشناسی ارشد عمران دریافت تمام فایل(417 KB)
کارشناسی ارشد عمران دریافت تمام فایل(352 KB)
دکتری عمران دریافت تمام فایل(3257 KB)