تعیین تکلیف وضعیت واگذاری زمین دانشکده با حضور رئیس سازمان اراضی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعیین تکلیف وضعیت واگذاری زمین دانشکده با حضور رئیس سازمان اراضی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی

تعیین تکلیف وضعیت واگذاری زمین دانشکده با حضور رئیس سازمان اراضی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی


     به منظور تعیین تکلیف نحوه واگذاری زمین دانشکده، آقای دکتر تعاونی سرپرست دانشکده به همراه آقایان یزدان بخش و شیخی مدیران حقوقی و اداری دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 26 دی ماه نشستی را با آقای مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، آقای مهندس شیخ ویسی مدیر کل منابع طبیعی استان و آقای دکتر کریمی فرماندار شهرستان در محل دفتر فرماندار برگزار نمودند. در این نشست با مساعدت و موافقت رئیس سازمان اراضی کشور مقرر گردید که زمین اختصاص داده شده به دانشکده از سوی منابع طبیعی استان به صورت قطعی به دانشگاه واگذار گردیده و مراحل اداری این واگذاری قطعی توسط نمایندگان حقوقی دانشگاه و منابع طبیعی استان به سرعت انجام پذیرد. همچنین در این جلسه با پیشنهاد سرپرست دانشکده و نمایندگان حقوقی و اداری دانشگاه و موافقت مهندس اورنگی و نمایندگان سایر دستگاه¬های متولی حاضر در جلسه مصوب گردید که در حین انجام فرآیند اداری واگذاری قطعی زمین، دانشگاه حق بهره¬برداری از زمین را برای انجام کارهای کارشناسی فنی، نقشه¬برداری و حتی ساخت و ساز عمرانی داشته باشد. در پایان نشست صورتجلسه توافقات انجام گرفته تدوین و به امضای اعضای حاضر در جلسه رسید.