نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصاویری از یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

تصاویری از یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات


اردیبهشت 1397
12-14

Please refer to the following for more information:
https://eni.razi.ac.ir/-/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA