نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه آموزشی دانشگاه رازی در نیم سال اول99

برنامه آموزشی دانشگاه رازی در نیم سال اول99


16/06/99 و17/06/99

انتخاب واحد کلیه ورودی ها

1

                22/06/99

حذف واضافه وترمیم

2

29/06/99

شروع کلاسها

3

17/10/99

پایان کلاسها

4

18/10/99 الی   2/11/99

امتحان پایان ترم

5