نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس دانشگاه رازی از دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

بازدید رئیس دانشگاه رازی از دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب


According to the Public Relations Department of the Faculty, Mr. Dr. A'lami, the President of the University, visited the university on Thursday, April 11, 2011, from space, facilities and accommodation, as well as land dedicated to the establishment of the Faculty.