انتخابات شورای صنفی دانشکده


 
پس از برپایی انتخابات شورای صنفی در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب، دانشگاه رازی
 آقایان ایوب نظری، کاوه مرادخانی و حسین کرمی به عنوان کاندیدای دانشجویان انتخاب شدند.