نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس در فوتر

کرمانشاه، اسلام آباد غرب، میدان شهید بهشتی، بلوار شهید مطهری ،دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی اسلام آباد غرب

دورنکار و تلفن: ۴۵۲۴۵۰۱۲-۸۳-۹۸+

Islamabad.uni@razi.ac.ir