معرفی

  بیانیه بسیج اساتید

  برای آشنایی با دستورالعمل ها، عضویت و دریافت فرم های مربوط به شجره طیبه حلقه های صالحین فایل های زیر را دانلود کنید

     نظام نامه آموزشی حلقه های صالحین
     فرم جلسات و گزارش
     دستورالعمل تشکیل حلقه های صالحین 1
     دستورالعمل تشکیل حلقه های صالحین 2
     فرم ارسال گزارش فعالیت