لیست واحدهای پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد نیمسال اول 97-1396 - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

لیست واحدهای پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد نیمسال اول 97-1396

لیست واحدهای پیشنهادی دانشکده جهت انتخاب واحد نیمسال اول 97-1396

1- رشته مهندسی صنایع

2- رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

3- رشته مهندسی عمران