لیست گروه ها


لیست گروه ها

تاریخچه گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر سال 1391 در دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب تاسیس شد و در حال حاضر دوره کارشناسی (گرایش نرم افزار)  را ارائه می دهد. امکانات این گروه شامل سایت اختصاصی گروه کامپیوتر و آزمایشگاه شبکه می باشد.

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: گرایش نرم افزار