فناوری و اطلاعات

 

مهندس سعید نادری

 

تلفن: 45235389-83-98+

 

ایمیل: Saeed.Naderi@Razi.ac.ir